Klachtenbehandeling

U heeft natuurlijk eerst uw klacht aanhangig gemaakt bij de (afdelings)leiding van de instelling. Als u een klacht heeft, stelt de instelling het op prijs dat u deze bespreekt. Alleen door te weten wat er anders of beter kan, is de instelling in staat de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Aarzel dus niet en maak een afspraak om uw klachten, wensen en tips te bespreken. U heeft als cliënt het recht om gehoord te worden.

Indien de onvrede blijft bestaan, dan wel omdat u van bovenstaande mogelijkheden geen gebruik wilt of kunt maken, kunt u contact leggen met de klachtenfunctionaris van de instelling. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Het is ook mogelijk dat u uw klacht rechtstreeks bij de SKGN aanmeldt.

Indien een bevredigend resultaat uitblijft, kan er een formele klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie van de SKGN.

Nadat u een klacht heeft ingediend stuurt de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie u een ontvangstbevestiging. Mocht de Klachtencommissie meer informatie over de klacht nodig hebben, dan laat zij u dat weten. De Klachtencommissie zorgt er vervolgens voor dat de aangeklaagde op de hoogte gesteld wordt van de klacht en geeft de aangeklaagde de mogelijkheid om te reageren op de klacht, het zogenaamde verweerschrift. Hierna volgt een hoorzitting waarbij de Klachtencommissie aan u en aan de aangeklaagde vragen kan stellen om een goed beeld van de situatie te krijgen. Ook kunt u bij de hoorzitting een toelichting geven op uw klacht en op het verweer van de aangeklaagde. Na de hoorzitting gaat de Klachtencommissie aan de slag met alle informatie om tot een advies aan de Raad van Bestuur te komen. De Klachtencommissie streeft er naar om binnen drie maanden na ontvangst van de klacht het advies klaar te hebben. Met dit advies in de hand neemt de Raad van Bestuur een besluit. U kunt het daar mee eens zijn of niet.

Mocht u het niet eens zijn met het besluit van de Raad van Bestuur, dan kunt u naar de Geschillencommissie. Meer informatie daarover vindt u op www.degeschillencommissie.nl.
U kunt zich bij het indienen en de verdere behandeling van uw klacht laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of door de cliëntvertrouwenspersoon van de zorgaanbieder. De cliëntvertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie bij de zorgaanbieder.